Máy phân tích khí cháy Kimo E6000-NP

  • NO, O2, CO, NO2, SO2, CxHy (HC)
  • Tự động không trong ống dẫn
  • Màn hình đồ họa màu