Máy phân tích khí thải Kimo E1500-NP

  • O2 – Điện hóa: 0,00% … 21,00%
  • CO2 – Tính: 0,00% … 99,90%
  • Nhiệt độ môi trường – Pt100: -20,00 ° C … 120,00 ° C
  • Nhiệt độ khí thải – K: -20,00 ° C … 1250,00 ° C