Máy test cáp mạng Lutron CB-933

  • Xác định 16 loại cáp mạng
  • Hoạt động dưới nước được
  • Có máy thu và máy phát