Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 605i

  • Phạm vi đo từ 0 đến 100% RH.
    • ± (1,8% RH 3% của mv) ở độ chính xác 77 ° F.
    • Độ phân giải RH 0,1%.