Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo Saveris 2-H2

  • Giám sát nhiệt độ và độ ẩm tự động với cảm biến bên ngoài plug-in
  • Tự động báo cáo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng
  • Theo dõi liên tục từ 5 giây đến 24 giờ với tần suất đo bằng báo động tức thời bằng SMS hoặc email
  • Phần mềm Cloud miễn phí với email và 250 x Thông báo tin nhắn SMS
  • Truy cập dữ liệu qua bất kỳ thiết bị hỗ trợ internet nào