Nhiệt kế thực phẩm kiểu T Hanna HI9350041

  • Độ chính xác cao
  • Phạm vi đo rộng
  • Độ phân giải cao, nhạy tốt