Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T1

  • 2 triệu giá trị đo lường
  • Một thao tác nút
  • Tối đa 5 kênh
  • Hai giao diện chuẩn