Phần mềm thu thập dữ liệu và cáp USB Extech 407001-PRO

Phần mềm thu thập dữ liệu Extech 407001 cho Máy đo dòng nhiệm vụ nặng cho phép bất kỳ người dùng máy đo loạt nhiệm vụ nặng nào của Extech có thể chụp, hiển thị và lưu trữ số đọc trên PC. Nó có thời gian lấy mẫu từ 1 giây đến 60 phút. 407001 cũng có thể nhập dữ liệu vào Lotus hoặc Excel.