Testo 206-pH1 Kit

  • Đầu dò nhiệt độ tích hợp và bù nhiệt độ tự động
  • Đầu dò mạnh mẽ có thể trao đổi bởi người dùng
  • Tùy chọn cho hiệu chuẩn 1, 2 hoặc 3 điểm