Thiết bị hàng hải, trang bị hàng hải tàu thuyền

Thiết bị hàng hải là những dụng cụ, trang bị dùng trong hàng hải trên các tàu thuyền, buồm…Những thiết bị dành cho vận chuyển hàng hải, giao lưu, giao thông đường thủy, đường biển.