Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện Fluke 1664 FC

  • Chỉ báo PASS / FAIL cho kết quả kiểm tra RCD
  • Chế độ dòng RCD biến đổi cho các cài đặt tùy chỉnh
  • Loop & line kháng với mΩ độ phân giải
  • Kiểm tra các RCD nhạy cảm với DC (Loại B)
  • Bộ nhớ mở rộng với 3 lớp
  • Sử dụng dòng thử nghiệm liên tục để đo cuộn dây động cơ