Thước đo khoảng cách PCE-LDS 70

  • Định hướng đơn giản
  • Độ lặp lại cao
  • Giao diện: RS-232 / RS-485 / RS-422
  • Đo 70 m