USB ghi nhiệt độ độ ẩm Extech RHT10

  • 32.000 bài đọc (16.000 cho mỗi thông số: Độ ẩm / Nhiệt độ)
  • Tỷ lệ lấy mẫu dữ liệu có thể chọn: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sáng, 6 giờ sáng, 12 giờ sáng, 24 giờ
  • Chỉ báo điểm sương qua phần mềm Windows (bao gồm)